Статут

“ВИРОБНИКІВ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ УКРАЇНИ”

Київ – 2013 р.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АСОЦІАЦІЯ “ВИРОБНИКІВ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ УКРАЇНИ” (надалі – “Асоціація”) є господарським об’єднанням підприємств у формі асоціації, яка створена та діє на підставі Цивільного, Гоcподарського кодексів України, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та інших законодавчих актів України шляхом об’єднання:
1.  ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЛІС ТА САД”, код ЄДРПОУ 32715780;
2.  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІКШИ УКРАЇНА»,
 код ЄДРПОУ 36885552;
3.  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «БІОСФЕРА-Л», код ЄДРПОУ 33692529;
і здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та засновницьким договором.
1.2 Асоціація об‘єднує на добровільних засадах суб‘єктів господарювання, юридичних осіб, основним чи одним з основних напрямів діяльності яких є сфера рослинництва:  виробництво, імпорт та експорт садивного матеріалу, декоративних рослин, плодово-ягідних рослин, інших культур та квітів.
1.3. Асоціація створюється на невизначений строк.

Стаття 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ АСОЦІАЦІЇ
2.1. Повне найменування:
українською мовою – АСОЦІАЦІЯ “ВИРОБНИКІВ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ УКРАЇНИ;
російською мовою – АССОЦИАЦИЯ “ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА УКРАИНИ”
англійською мовою – АSSOCIATION “UKRAINE PLANT NURSERY”
2.2. Скорочене найменування:
українською мовою –  АСОЦІАЦІЯ «ВСМУ»;
російською мовою – АССОЦИАЦИЯ «ППМУ»;
англійською мовою – АSSOCIATION “UPN”.
2.3 Місцезнаходження Асоціації: 03680, Україна, м. Київ, Солом’янський район, вул. Солом’янська, буд. 3, офіс 920.

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ
3.1. Асоціація за законодавством України є юридичною особою і набуває її статусу з моменту державної реєстрації. Вона має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, емблему та логотип, інші реквізити. Асоціація має право бути власником своєї фірмової назви.
3.2. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.
3.3. Асоціація є власником майна, переданого їй членами, а також одержаного на законних засадах від інших осіб згідно п.5.1. статті 5 цього Статуту. Асоціація, з метою виконання статутних завдань, має право розпоряджатися своїм майном.
3.4. Асоціація утворюється лише як договірне об’єднання, яке не є господарським товариством чи підприємством.
3.5. Засновники (учасники) створюють Асоціацію, яка є договірним добровільним об’єднанням юридичних осіб, і створена для постійної координації господарської діяльності вхідних у неї підприємств (іменованих надалі – “Члени Асоціації”), зайнятих в сфері рослинництва: виробництва імпорту та експорту садивного матеріалу, декоративних рослин, плодово -ягідних рослин, інших культур та квітів на основі об’єднання членами Асоціації фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб членів Асоціації, без права втручатися у виробничу і комерційну діяльність своїх членів і прийняття управлінських рішень.
3.6. Умови щодо принципів координації господарської діяльності учасників Асоціації: Асоціація може здійснювати координацію діяльності членів лише з таких питань:
3.6.1. Технічної інформації та освіти учасників Асоціації, а саме:
а) роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів  у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;
б) розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;
в) формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;
г) організація аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;
д) надання лише методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації;
3.7. Забезпечення інформацією:
3.7.1. Збирання серед учасників Асоціації даних лише про:
а) виробництво та виробничі потужності;
б) проблеми, які виникають у процесі здійснення діяльності учасників Асоціації, з метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення;
в) інформацію, яка може сприяти встановленню та розвитку відносин співробітництва з органами влади та іншими організаціями;
г) технічну інформацію та освіту  учасників Асоціації, поширення якої передбачено підпунктами б) та в) пункту 3.6.1. цього Статуту;
д) зібрана інформація поширюється в узагальненому вигляді не раніше місяця після її збирання та не може використовуватися проти учасників Асоціації, конкурентів або споживачів та містити дані щодо істотних умов здійснення господарської діяльності, цін, комерційних стратегій ведення господарської діяльності, обмін якими може сприяти координації конкурентної поведінки та можливості передбачити поведінку інших учасників Асоціації, конкурентів та споживачів;
е) у сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.
3.8. Стосунків з органами влади та між учасниками, а саме:
а)  співробітництва з органами влади  лише з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на задіяному ринку товарів;
б) захисту інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;
в) сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки.
3.9. Підприємства, які входять до складу Асоціації, зберігають статус юридичної особи, і на них поширюються положення Господарського, Цивільного кодексу  та інших законів України.
3.10. Підприємства, які входять до складу Асоціації, можуть вийти з її складу із збереженням взаємних зобов’язань та укладених договорів з іншими суб’єктами господарювання.
3.11. Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями тільки належним їй майном, на котре відповідно до законодавства може бути звернене стягнення. Державні органи й організації не відповідають по зобов’язаннях Асоціації, а Асоціація в свою чергу не відповідає по зобов’язаннях державних органів та організацій. Асоціація не відповідає по зобов’язаннях всіх її членів, а всі члени Асоціації не відповідають по зобов’язаннях Асоціації.
3.12. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників (учасників) або погодження їх конкурентної поведінки. Учасники Асоціації у своїй діяльності не мають права своїми діями завдавати шкоди або втрати Асоціації чи її діяльності.
3.13. Філії та представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.
3.14. Для сприяння досягненню своїх цілей, обумовлених даним Статутом, Асоціація, за рішенням Загальних Зборів членів Асоціації, може виступати засновником (співзасновником) неприбуткових організацій та друкованих засобів масової інформації згідно з чинним законодавством України.
3.15. Для виконання своїх функцій Асоціація має право:
–    самостійно розпоряджатися своїм майном;
–    відповідно до законодавства України укладати  угоди, спрямовані на досягнення основних цілей створення Асоціації (крім угод щодо спільної підприємницької діяльності);
–    створювати відповідно до чинного законодавства філії і представництва, без створення юридичної особи;
–    створювати постійно діючий третейський суд;
–    самостійно планувати, організовувати і проводити діяльність, визначену цим Статутом  і законодавством України;
–    самостійно розпоряджатися вступними, членськими внесками, а також коштами, що надаються всіма учасниками Асоціації на її утримання або отриманими як благодійні внески, а також коштами у вигляді третейського збору для організації діяльності постійно діючого третейського суду;
–    одержувати для потреб Асоціації рухоме і нерухоме майно або орендувати його відповідно до чинного законодавства;
–    самостійно визначати форми і системи оплати праці персоналу Асоціації, її організаційну структуру, правила внутрішнього трудового розпорядку;
–    проводити різноманітні добродійні та інші заходи для притягнення уваги громадськості до діяльності Асоціації.
3.16. Асоціація забезпечує виконання статутних задач, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність органам, уповноваженим контролювати Асоціацію відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством. Результати перевірок повідомляються Асоціації.
3.17. Асоціація створюється на невизначений термін.

Стаття 4. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА НАПРЯМКИ  ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
4.1. Метою (предметом)діяльності Асоціації є лише координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень.
4.2. Діяльністю Асоціації є:
–    роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів  у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;
–    розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, екологічно чисті технології; впровадження заходів зниження витрат;
–    формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;
–    організація аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед членів Асоціації;
–    надання методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників членів Асоціації;
–    забезпечення інформацією, а саме збирання серед членів даних лише про виробництво,  потужності та інше, у тому числі з метою дослідження ринку;
–    сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі рослинництва виключно шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості;
–    відстоювання економічних та інших законних інтересів учасників Асоціації, пов‘язаних з їхньою діяльністю в сфері виробництва рослинництва, зокрема, у взаєминах з органами державної влади і місцевого самоврядування;
–    формування та популяризація етичних принципів діяльності у сфері рослинництва, зокрема щодо впровадження та вдосконалення правил добросовісної поведінки в процесі її здійснення;
–    здійснення альтернативних оцінок по проектах щодо механізмів функціонування на ринку рослинництва, участь в підготовці законопроектів в цій сфері, а також аналіз процесів впровадження та дії нормативних актів у сфері рослинництва;
–    сприяння учасникам Асоціації у вирішенні організаційних та інших проблем у здійсненні діяльності в сфері рослинництва;
–    розповсюдження інформації про діяльність Асоціації та її учасників, сприяння учасникам Асоціації у налагодженні контактів з партнерами в Україні і за кордоном, зокрема – участь у міжнародних об‘єднаннях в сфері рослинництва.
4.3. Відповідно до основних напрямків діяльності Асоціація:
4.3.1. вирішує питання підготування аналітичних матеріалів відповідно до стану і прогнозу розвитку підприємницької діяльності;
4.3.2. узагальнює проблеми, що виникають в процесі здійснення діяльності учасників Асоціації з метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення;
4.3.3. сприяє в отриманні учасниками Асоціації юридичної, економічної, іншої консультативної та інформаційної допомоги; відстоює права та інтереси членів Асоціації в органах влади та управління, судових органах з питань, що входять до компетенції Асоціації;
4.3.4. відстоює, за погодженням з такими учасниками Асоціації, інтереси членів Асоціації у їхніх стосунках з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими юридичними і фізичними особами, зокрема – на окремо визначених засадах – шляхом представництва їхніх інтересів в загальних та господарських судах та інших органах;
4.3.5. узагальнює інтереси учасників Асоціації в галузі рослинництва;
4.3.6. бере участь в процесі покращення умов розвитку діяльності в сфері рослинництва та підтримує спрямовану на це ініціативу своїх учасників;
4.3.7. сприяє у взаємодії з відповідними освітніми органами розвиткові професійної освіти;
4.3.8. відряджає своїх представників до участі в роботі консультативно-аналітичних установ на запрошення органів державної влади і місцевого самоврядування, інших суб‘єктів – учасників ринку рослинництва;
4.3.9. організовує і створює умови для вирішення спорів мирним шляхом і через погодження сторін, створює третейський суд для вирішення спорів за участю членів Асоціації та інших осіб, згідно чинного законодавства;
4.3.10. висловлює своє ставлення щодо існуючих правил господарювання у сфері рослинництва;
4.3.11. узагальнює інформацію щодо функціонування суб’єктів господарювання у галузі рослинництва;
4.3.12. створює фундації, засновує фонди і стипендії для підтримки ініціатив у діяльності в сфері рослинництва;
4.3.13. надає учасникам Асоціації консультації з організаційних, технічних та економічних питань, а також з питань проведення експертиз, маркетингових і консалтингових досліджень;
4.3.14. здійснює співпрацю та обмін досвідом з українськими та іноземними організаціями – об‘єднаннями у сфері рослинництва;
4.3.15. залучає експертів, комісії і групи до вивчення проблем, що виникають у діяльності у сфері рослинництва;
4.3.16. з метою популяризації важливих для галузі наукових та прикладних творів, засновує засоби масової інформації;
4.3.17. забезпечує співробітництво всіх учасників Асоціації з органами законодавчої та виконавчої влади з питань нормативно-правового регулювання загальних засад функціонування на задіяному ринку рослинництва;
4.3.18. сприяє у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки.
4.4. Асоціація та її учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються:
– ціни, за якою продається товар;
– кількості товару, що виробляється;
– стандартних формул, за якими ціна обраховується;
– підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові товари;
– відміні знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;
– кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;
– не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій;
– купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на товар);
– призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару всіх учасників узгоджених дій;
–   розподілу покупців між учасниками узгоджених дій;
– розподілу територій, придбання чи реалізації товару між учасниками узгоджених дій.
4.5. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників (учасників) або погодження їх конкурентної поведінки.

Стаття 5. МАЙНО, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ АСОЦІАЦІЇ, СТАТУТНИЙ ФОНД АСОЦІАЦІЇ
5.1. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок:
–     разових (вступних) і періодичних (членських) внесків учасників Асоціації;
–     пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;
–    дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, що надається Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
–    доходів отриманих як третейський збір;
–    надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів.
5.2. Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що належить Асоціації, або переданого їй у користування, несе Асоціація.
5.3. Грошові кошти та майно, що знаходяться в розпорядженні Асоціації використовуються виключно відповідно до цілей діяльності Асоціації.
5.4. Засновники (учасники) Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її дільності.
5.5. Майно та кошти Асоціації використовуються відповідно до статутних завдань Асоціації,  а також на:
–    проведення конференцій, семінарів, консультацій, лекцій, ділових зустрічей і т.п.;
–    організацію роботи постійно діючого третейського суду;
–    організацію протокольних та інших заходів для всіх членів Асоціації;
–    канцелярські, поштово-телеграфні, витрати на відрядження та на телефонний і факсимільний зв’язок;
–    придбання майна та інвентарю, необхідного для діяльності Асоціації;
–    оренду службових помешкань, автотранспорту, приміщень для проведення заходів Асоціації, бронювання готелів і т.і.;
–    заробітну плату штатним працівникам Асоціації.
5.6. Асоціація враховує на окремих банківських рахунках засоби для своєї діяльності, як  у національній, так і в іноземній валюті. Порядок відкриття і ведення банківських рахунків Асоціації здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Асоціація веде  оперативний, бухгалтерський та статистичний облік відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 6. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ
6.1. Асоціація вільна для вступу (виходу) нових учасників.
6.2. Учасником Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, яка створює і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, має відповідні ліцензії та згодна виконувати обов’язки, що на неї покладають установчі документи Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.
6.3. Вступ до Асоціації здійснюється на підставі заяви. Виконавчий  директор Асоціації розглядає подану заяву, вживає заходів для вивчення відповідності характеристик претендента вимогам даного Статуту і подає свій висновок для Ради директорів Асоціації про можливість прийняття претендента до членів Асоціації. Претендент повинен додати до заяви документи, які підтверджують відповідність вимогам п.п. 6.2 та 6.3 цього Статуту та інших актів Асоціації. Рішення про прийом до членів Асоціації приймає Рада директорів простою більшістю голосів.
6.4. Членство в Асоціації вважається набутим з моменту прийняття відповідного рішення, відповідно до Положення про членство.
6.5. Загальні Збори учасників Асоціації встановлюють розмір членських внесків, що сплачуються учасниками Асоціації. Розмір цільових внесків для реалізації проектів та програм, затверджених Радою директорів в рамках статутної діяльності Асоціації, встановлюється Радою директорів Асоціації.
6.6. Строки та порядок сплати членських внесків, що сплачуються учасниками Асоціації, визначаються Положенням про членські внески, яке затверджується Загальними Зборами учасників Асоціації.
6.7. Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням учасника Асоціації або при виході учасника з Асоціації.
6.8. Учасник Асоціації має право в будь-який час вийти з Асоціації. При цьому він зобов’язаний попередити в письмовій формі Виконавчого директора Асоціації про це за 1 (один) місяць до фактичного виходу.
6.9. Виключення учасника з Асоціації відбувається за умови якщо:
–    учасник Асоціації припиняє діяльність;
–    компетентний орган відзиває (анулює)видану учаснику відповідну ліцензію;
–    учасник не виконує вимог, передбачених законодавством, установчими документами Асоціації.
6.10. Рішення про виключення з числа учасників Асоціації приймається:
а) Загальними Зборами учасників Асоціації у випадку порушення членом Асоціації статутних зобов’язань.
б) Загальними Зборами учасників Асоціації за поданням Виконавчого директора Асоціації в ситуації, коли учасник Асоціації  не сплачує членських внесків.
6.11. Правила, терміни і процедура припинення членства в Асоціації визначаються цим Статутом та іншими внутрішніми актами Асоціації, що прийняті Загальними зборами. Учасники Асоціації мають право оскаржити перед Загальними Зборами Асоціації рішення про виключення їх з числа Учасників протягом періоду до проведення наступних Загальних зборів. Розгляд звернень по оскарженню рішення відбувається на найближчому засіданні Загальних Зборів Асоціації
6.12. В усіх випадках припинення членства в Асоціації такому учаснику Асоціації не повертаються його членські, цільові або інші внески.
Стаття 7. ПРАВА УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ
7.1. Учасники Асоціації мають право:
–    брати участь у роботі вищого органу Асоціації з правом голосу;
–    брати участь у виборах органів Асоціації і бути обраним до цих органів;
–    одержувати відомість та різнобічну інформацію відповідно до напрямів діяльності Асоціації;
–    брати участь в керуванні Асоціацією в порядку, визначеному цим Статутом, в тому числі пропонувати кандидатури своїх представників для призначення їх на будь-яку керівну посаду;
–    брати участь в роботі над документами, які визначають основні напрямки діяльності Асоціації, подавати до Ради Директорів Асоціації пропозиції і рекомендації;
–    використовувати емблему Асоціації як доказ своєї належності до неї;
–    користуватися методичними розробками і матеріально-технічною базою Асоціації, консультаціями і рекомендаціями Асоціації а також іншими результатами статутної діяльності;
–    брати участь в організації і реалізації проектів Асоціації;
–    вийти зі складу учасників Асоціації;
7.2. В будь-яких публічних заявах учасник Асоціації має право згадувати своє чинне членство в Асоціації. Він не може згадувати про своє чинне членство в Асоціації, якщо стосовно нього чи його діяльності проводиться будь-яке розслідування компетентним органом Асоціації, або компетентним органом прийнято рішення про припинення членства в Асоціації.
Стаття 8. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ
8.1. Учасники Асоціації зобов’язані:
1) виконувати вимоги чинного законодавства і вимоги даного Статуту, інших актів Асоціації;
2) брати участь в діяльності Асоціації;
3) виконувати рішення виборних органів Асоціації;
4) сприяти своєю діяльністю досягненню головних цілей і завдань Асоціації;
5) дотримуватися принципів професійної етики;
6) дотримуватись правил добросовісної конкуренції;
7) оперативно й ефективно реагувати на офіційні зауваження/вимоги виборних органів Асоціації;
8) інформувати органи Асоціації про відомі факти/події, які можуть вплинути на діяльність/репутацію Асоціації, та про порушення даного Статуту;
9) інформувати у встановленому порядку статутні органи Асоціації про свою діяльність та її результати;
10) дбати про підвищення професійного рівня і компетентність свого персоналу і забезпечити дотримання ним у процесі здійснення виробничої діяльності основних вимог/правил, зафіксованих в документах Асоціації;
11) регулярно сплачувати членські та цільові внески;
12) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації та її учасників (відомості, що складають комерційну таємницю, визначаються Радою директорів Асоціації).
8.2. Невиконання учасником Асоціації положень пункту 8.1 Статуту, правил, положень та інших актів Асоціації вважається невиконанням обов`язків учасника Асоціації і є підставою для початку розгляду питання про виключення зі складу учасників Асоціації. Поняття “Статут Асоціації, інші акти Асоціації” включають в себе як положення зазначених документів, так і положення, які містяться в доповненнях і змінах до цих документів, затверджених належним чином.
8.3. Рада директорів Асоціації може присвоїти звання Почесного члена Асоціації юридичній особі в особі його представника, що має великий досвід і авторитет у реалізації цілей і задач Асоціації.
    Рішення про прийняття юридичної особи до складу Почесних членів Асоціації приймається Радою директорів Асоціації одноголосним рішенням.
Стаття 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ АСОЦІАЦІЇ
9.1 Органами Асоціації є:
а) Загальні збори учасників Асоціації (далі – Загальні збори);
б) Президент;
в) Рада директорів Асоціації;
г) Виконавчий директор;
д) Ревізійна комісія;
е) Третейський суд;
ж) Спеціалізовані Комісії та Комітети.
9.2. Загальні збори є вищим органом Асоціації. До складу Загальних зборів входять усі учасники Асоціації що виконують свої членські обов’язки. Загальні збори проводяться не рідше одного  разу на рік. Скликання зборів належить до компетенції Ради директорів Асоціації.
9.2.1. Загальні збори повноважні, якщо на них присутні представники більше половини учасників Асоціації.
9.2.2. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані з ініціативи 1/3 від усіх учасників Асоціації, або з ініціативи Ревізійної комісії, Президента або Ради директорів Асоціації.
9.2.3. Для участі в роботі Загальних зборів кожний член Асоціації направляє уповноваженого представника з належним чином оформленим дорученням або засвідченою копією наказу, іншого документу про призначення представника керівником.
9.2.4. До виняткової компетенції Загальних зборів відносяться:
а) затвердження: результатів діяльності Асоціації за звітний період, звітів Ради директорів Асоціації, інших органів Асоціації;
б) затвердження планів діяльності Асоціації;
в)  розгляд скарг про виключення з членів  Асоціації;
г) внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації;
д) обрання Президента та Віце-Президента, Виконавчого директора, Ревізійної Комісії Асоціації;
є) затвердження Положення про Раду директорів Асоціації, Положення про Ревізійну Комісію Асоціації, та інших внутрішніх актів Асоціації, що потребують затвердження Загальними зборами;
ж) прийняття рішення про заснування, або участь в заснуванні, інших неприбуткових організацій, друкованих ЗМІ, створення представництв, філій, в тому числі за межами України, в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
з) прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації.
Загальні Збори членів Асоціації можуть вирішувати будь-які питання на своїх засіданнях.
9.2.5. Якщо в порядок денний Загальних зборів включено питання про обрання Президента та Віце-Президента, Виконавчого директора, Ревізійної Комісії Асоціації, то рішення з цих питань вважається прийнятим, якщо за них проголосувало не менш 2/3 від присутніх на Загальних зборах учасників Асоціації.
9.2.6. З усіх інших питань, за винятком тих, що вказані в п.9.2.5. цього Статуту, рішення на Загальних зборах вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх учасників Асоціації.
9.2.7 Рішення Загальних зборів п.9.2.4. можуть бути прийняті методом опитування учасників Асоціації. При цьому, Рада Директорів Асоціації направляє в письмовій формі запит учаснику Асоціації з викладенням питання, запропонованого до голосування. Такі запити повинні бути направлені всім учасникам Асоціації. Рішення вважається прийнятим, якщо більше половини учасників Асоціації в письмовій формі дали однозначно позитивну відповідь по суті питання.
9.2.8. Вибори Загальними зборами персонального складу органів Асоціації проводяться відповідно до умов цього Статуту та положень про ці органи. Якщо в результаті проведення двох турів голосування по персональному складу цих органів не буде обрано необхідну кількість їх учасників, то обраними вважаються ті кандидати, які набрали відносну більшість голосів у другому турі голосування.
9.2.9. Учасники Асоціації, стосовно яких прийнято рішення про припинення їх членства, не мають права брати участь у голосуванні на Загальних зборах.
9.3 Рада директорів Асоціації є вищим органом управління Асоціації в період між проведенням Загальних зборів.
9.3.1. Рада директорів Асоціації обирається з громадян-представників учасників Асоціації в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Раду директорів.
9.3.2. Рада директорів Асоціації може виконувати від імені Асоціації будь які дії, за винятком тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів, Президента, Виконавчого директора чи інших органів Асоціації. Порядок роботи Ради визначається Положенням про Раду, яке затверджується Загальними зборами.
9.3.3. До компетенції Ради директорів Асоціації відноситься зокрема:
а) реалізація завдань Асоціації, визначених Статутом Асоціації;
б) визначення конкретних напрямків діяльності Асоціації в період між Загальними зборами;
в) прийняття рішення про прийняття в учасники Асоціації;
г) затвердження внутрішніх нормативних актів Асоціації, що відносяться до її компетенції;
д) роз`яснення своїх рішень та контроль за їх виконанням;
е) підготовка матеріалів для проведення Загальних зборів;
є) зміна статей доходів та витрат бюджету в межах затвердженого бюджету;
ж) розгляд скарг на рішення Комісій/Комітетів, окрім рішень Третейського суду Асоціації;
з) визначення у випадках, передбачених документами Асоціації, розміру і порядку сплати цільових членських внесків членів Асоціації;
и) затвердження проектів, спрямованих на отримання грантів, технічної допомоги, тощо;
і) створення тимчасових та постійних комісій для дослідження та розв‘язання проблем, пов‘язаних з виконанням статутних завдань Асоціації;
ї) створення Третейського суду Асоціації;
к) виконання інших завдань, відповідно до цього Статуту.
9.3.4. Засідання Ради директорів Асоціації правомочне, якщо на ньому присутні Президент, або Віце-Президент, що його заміщає, та більшість членів Ради. Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу Ради директорів. У випадку рівної кількості голосів голос Президента є вирішальним.
9.3.5. Члени Ради директорів Асоціації не можуть бути членами інших органів управління і здійснюють свої обов`язки на громадських засадах.
9.3.6. На засіданнях Ради може бути присутній Виконавчий директор.
9.3.7. Головуючим при веденні засідань і організації підготовки рішень Ради є Президент Асоціації, або Віце-президент у випадках та порядку, передбачених цим Статутом та Положенням про Раду директорів.
9.4. Вищим органом Асоціації в період між засіданнями Ради директорів є Президент Асоціації. Президент Асоціації є найвищою посадовою особою Асоціації, обирається з числа громадян – представників членів Ради директорів строком на три роки. Одна і та ж особа не може бути обраною Президентом Асоціації більше, ніж на два строки підряд.
Президент Асоціації має всі повноваження члена Ради директорів, очолює Раду директорів керує її роботою, головує на її засіданнях, має право вирішального голосу при прийнятті нею рішень.
9.4.1. Президент Асоціації виконує наступні функції і завдання:
а) представляє Раду директорів у відносинах з іншими органами Асоціації, юридичними і фізичними особами, органами державної влади та управління;
б) скликає у випадках і порядку, передбачених цим Статутом, чергові та позачергові Загальні збори учасників Асоціації;
в) керує роботою Ради директорів Асоціації;
г) головує на засіданнях Ради директорів, підписує від імені Ради директорів протоколи, рішення, акти, інші документи, що створюються Радою на виконання своїх функцій;
д) виконує інші функції, покладені на нього цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників Асоціації. 
9.5. З метою підвищення ефективності управління Асоціацією, Загальними зборами з числа членів Ради директорів обираються Віце–президенти в кількості, що встановлюється Загальними зборами, в залежності від обсягу завдань, що поставлені у відповідний період перед Асоціацією.
9.5.1. Віце – президенти Асоціації:
а) входять до складу Ради директорів, зберігаючи всі повноваження її членів;
б) виконують делеговані повноваження Президента Асоціації (взаємодія з органами державної влади, робота з регіональними членами Асоціації тощо);
в) виконують функції Головуючого Ради директорів в разі відсутності Президента в порядку, встановленому Положенням про Раду директорів;
г) виконують інші обов‘язки покладені на них Загальними зборами та Радою директорів Асоціації.
9.6. Виконавчим органом Асоціації, що здійснює поточне управління діяльністю Асоціації, є Виконавчий директор.
9.6.1.Виконавчий директор Асоціації:
– без доручення діє від  iменi Асоціації;
– представляє його у відносинах з усіма підприємствами‚ органiзацiями, установами та громадянами;
– має право першого підпису фінансових документів;
– укладає угоди (крім угод щодо спільної підприємницької діяльності),  видає доручення;
– забезпечує господарське використання майна Асоціації;
– здійснює прийом та звільнення працівників Асоціації;
– затверджує на посадi та звiльняє працiвникiв апарату управління;
– встановлює розподіл обов’язків;
– відкриває в банках поточні й iншi рахунки в нацiональнiй та iноземнiй валюті в банківських установах;
– розробляє та передає на затвердження Ради директорів і Загальних зборів проекти штатного розкладу та кошторису адміністративно-господарських видатків,  затверджує положення та iншi внутрiшнi акти‚ що регулюють дiяльнiсть Асоціації;
– затверджує правила внутрiшнього розпорядку Асоціації та його структурних одиниць;
– видає накази/розпорядження, виконання яких обов’язкове для всіх працiвникiв Асоціації;
– організовує виконання рішень Загальних Зборів учасників Асоціації та Ради директорів;
– відповідає за правильність ведення бухгалтерського облiку та звiтностi;
– затверджує баланс Асоціації;
– забезпечує організацію проведення Загальних зборів та засідань Ради директорів Асоціації;
– забезпечує облік та щоквартальну звітність про фінансово-господарську діяльність Асоціації;
– забезпечує залучення коштів міжнародних організацій, установ, за проектами міжнародної допомоги;
– виконує iнші дії‚ що випливають зі статутних завдань Асоціації.
9.6.2. Виконавчий директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Асоціації на визначений ним термін.
9.7. Для здійснення контролю за органами Асоціації, створюється Ревізійна комісія з числа представників членів Асоціації у кількості 3 осіб, що обираються Загальними зборами строком на 2 роки.
9.7.1. До її компетенції відносяться:
а) проведення перевірок фінансово-господарскої діяльності та бюджету Асоціації щонайменше раз на рік з поданням її результатів Загальним зборам Асоціації.
    9.7.2. Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами інших органів Асоціації.
9.7.3. Рішення Ревізійній комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.
9.7.4. Члени Ревізійної комісії обирають з свого числа Голову Ревізійної комісії. Компетенція Голови, членів Ревизійної Комісії та порядок проведення перевірок та інші умови діяльності Ревізійної комісії визначаються Положенням про Ревізійну комісію, що затверджується Загальними зборами.
9.7.5. Для проведення перевірок Ревізійна комісія має право залучати незалежного аудитора, в порядку, передбаченому цим Статутом та іншими документами Асоціації. 
9.8. Загальні збори приймають рішення про формування Комісій та Комітетів.
9.9. Для врегулювання конфліктних ситуацій, які виникають в ході діяльності Асоціації між її членами, між членами та органами Асоціації, між органами Асоціації, а також між третіми особами з представників членів Асоціації створюється Третейський суд.
Стаття 10. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
10.1. Трудовий колектив Асоціації формується із громадян України та іноземних громадян, які своєю працею беруть участь в його діяльності. Трудова діяльність в Асоціації здійснюється на основі укладених трудових договорів, контрактів, угод, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Асоціацією, згідно діючого законодавства України.
10.2. Умови трудових договорів не можуть погіршувати становища найманих працівників цих підприємств порівняно з умовами, встановленими законодавством України про працю.
10.3. Оплата праці персоналу Асоціації визначається кінцевим результатом, особистим трудовим внеском і максимальним розміром не обмежується.
10.4. Персонал Асоціації приймається на роботу і звільняється Виконавчим директором Асоціації.
10.5. Трудові відносини з працівниками, які не мають постійного місця проживання в Україні, регулюються відповідними законами або міжнародними договорами України.
10.6.Асоціація гарантує працівникам безпечні умови праці та інші гарантії, передбачені діючим трудовим законодавством.
Стаття 11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
11.1. Асоціація веде облік у встановленому законодавством порядку.
11.2. Форми, порядок складання і подання фінансової звітності про використання засобів і майна Асоціації встановлюються податковим органом.
11.3. Фінансовий рік Асоціації встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року.
11.4. Асоціація щорічно інформує учасників Асоціації про баланс, надходження добродійної допомоги, звіти про діяльність, повідомляє іншу поточну інформацію в порядку, обумовленому Радою директорів Асоціації.
Стаття 12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
12.1. Припинення діяльності Асоціації відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації.
12.2. Реорганізація Асоціації відбувається за рішенням Загальних Зборів учасників Асоціації. При реорганізації Асоціації її права та обов’язки переходять до правонаступників.
12.3. Ліквідація Асоціації проводиться:
–    за рішенням Загальних Зборів учасників Асоціації;
–    на підставі рішення суду або господарського суду.
12.4. Ліквідація Асоціації проводиться призначеною Загальними Зборами ліквідаційною комісією, а у випадку припинення діяльності – за рішення суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по керуванню справами Асоціації.
12.5. Ліквідаційна комісія публікує в офіційній пресі по місцезнаходженню Асоціації інформацію про ліквідацію, про порядок і термін заяви кредиторами претензій, оцінює наявне майно Асоціації, складає ліквідаційний баланс і подає його Раді директорів Асоціації або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
12.6. У разі ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
12.7. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація – такою, що припинила діяльність, з моменту внесення відповідного запису в Єдиний Державний реєстр.